Adoracja przy ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”

„Światło Pojednania i Pokoju” – tak zatytułowany został najnowszy ołtarz adoracji eucharystycznej przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie utworzone zostanie kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Communita Regina della Pace dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Ołtarz przygotowywany przez pracownię „Drapikowski Studio”, prowadzonej przez gdańskich artystów, Mariusza i Kamila Drapikowskich zostanie włączony w liturgię wieczornego czuwania papieża Franciszka z młodymi w Brzegach. Nabożeństwo odbędzie się w sobotę 30 lipca na Campus Misericordiae w ramach Światowych Dni Młodzieży; jego momentem kulminacyjnym będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

„Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem, tym bardziej, że zapisze się ono jako pierwszy etap peregrynacji tego ołtarza i cieszymy się ogromnie, że to wielkie wydarzenie stanie się okazją do promocji modlitwy adoracyjnej w intencji pokoju wśród młodych całego świata” – zaznacza Stowarzyszenie Communita Regina della Pace.

Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju”, podobnie jak wcześniejsze realizacje gdańskiej pracowni, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną, a motywami stanowiącymi wyraźną nić łączącą poszczególne dzieła są Jezus Chrystus jako Światłość świata oraz postać Jego Matki, Maryi. „Pragnieniem naszym jako Stowarzyszenia jest, aby adorujący Jezusa Eucharystycznego w Kibeho czerpali od Niego obficie to światło pojednania i pokoju, by móc zanosić je później do swoich rodzin, miejsc pracy oraz różnych środowisk życia” – przekonują twórcy ołtarza, w którego centrum znajduje się Jezus Eucharystyczny pod sercem Maryi.

Maryja ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. To jeden z klasycznych motywów starotestamentalnych (Wj 3,2), który, interpretowany na różne sposoby, odnoszony jest również do postaci Matki Bożej. „W obrazie płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica” – wyjaśniają twórcy, którzy zwracają uwagę także na utkaną ze srebrnych kwiatów szatę Maryi. „Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym z Kibeho w jednej z wizji. Zobaczyli oni ogród pełen kwiatów, który Maryja nakazała im podlewać, a który rozrastał się w miarę jak powiększały się rzesze osób nawróconych” – tłumaczą artyści.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do Siedmiu Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.

„W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest jeszcze jeden „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju” – informuje Stowarzyszenie Communita Regina della Pace.

Po zamknięciu ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę wraz z ich relikwiami.

Jak informuje Agnieszka Wawronowicz z sekretariatu Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, ołtarz gotowy będzie w połowie czerwca.

Stowarzyszenie Communita Regina della Pace powstało w 2008 r. Jego celem jest apostolstwo modlitewnej adoracji Chrystusa Eucharystycznego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi.

Zainspirowane słowami św. Jana Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii podjęło inicjatywę utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Ideę tę nazwano „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej – 25 marca 2009 r. przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie zainaugurowano Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu. W 2011 r. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie zostało oficjalnie włączone do Dzieła Apostolstwa Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejnym miejscem nieustającej modlitwy w intencji pokoju na świecie jest Medjugorie. W maju 2016 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w ołtarzu Donum Caritas et Pax. Do tych miejsc stowarzyszenie przekazuje monstrancje lub całe nastawy ołtarzowe.