Eucharystia jest źródłem życia modlitewnego

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: "Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Moi Drodzy, liturgia Eucharystii jest źródłem i szczytem życia modlitewnego wspólnoty Kościoła i każdego wierzącego. Jest to działanie Boga i człowieka: modlitwa płynąca z Ducha Świętego i z naszych serc, skierowana do Ojca, w jedności z Bożym Synem, który stał się człowiekiem. Niech udział we Mszy św. będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!"

 

 

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu:

"W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął refleksję na temat liturgii Kościoła jako uprzywilejowanej przestrzeni i cennym źródłem chrześcijańskiej modlitwy. Pojęcie `liturgia` oznaczało pierwotnie `dzieło publiczne`, służbę pełniona przez lud lub na rzecz ludu. W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że lud Boży uczestniczy w dziele Bożym. Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan kontynuuje w swoim Kościele i z Kościołem, i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. W liturgii pierwszym działającym jest sam Bóg, w niej bowiem uobecnia się dla nas, tu i teraz misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które niesie zbawienie. Ponieważ dokonuje się to w kościele, jak każda celebracja sakramentalna jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i w Duchu Świętym. Spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i słowa. Czynności liturgiczne odznaczają to, co wyraża Słowo Boże, bezinteresowną inicjatywę Boga a zarazem odpowiedź wiary jego ludu".