Ingres nowego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

Obecni byli m.in.: kard.-senior Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski, abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański, abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, biskup włocławski Wiesław Mering, biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy, biskup świdnicki Ignacy Dec, biskup pomocniczy łódzki Adam Lepa, biskup pomocniczy legnicki Marek Mendyk i in.

W katedrze licznie zgromadzili się mieszkańcy diecezji kaliskiej, a także siostry zakonne, klerycy, parlamentarzyści, władze samorządowe, rektorzy wyższych uczelni, Bractwo św. Józefa, Kaliskie Bractwo Kurkowe, przedstawiciele szkół, rzemiosła, organizacji społecznych oraz matka, brat kapłan, siostra, krewni i przyjaciele nowego biskupa.

Uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium św. Józefa. Przed obrazem świętego nowy ordynariusz dokonał aktu zawierzenia swojej posługi i całej diecezji kaliskiej. Wraz z nowym biskupem w Kaplicy Cudownego Obrazu modlili się: administrator apostolski diecezji bp Stanisław Napierała i nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore.

Z powodu deszczu procesja z sanktuarium nie odbyła się, a księża biskupi przejechali autokarem do katedry. Przy drzwiach świątyni nowego biskupa powitał prepozyt Kapituły Katedralnej ks. prał. Andrzej Gaweł.

Przed rozpoczęciem liturgii przemówił administrator apostolski bp Stanisław Napierała. – Weź ster nawy Kościoła kaliskiego w swoje ręce i prowadź go. Duc in altum! Na głębię, Księże Biskupie, na głębię – mówił odchodzący na emeryturę biskup.

Pierwszym znakiem objęcia diecezji przez nowego biskupa było odczytanie przez nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore pisma nominacyjnego papieża Benedykta XVI. Na znak łączności biskupa kaliskiego ze Stolicą Apostolską nuncjusz apostolski przekazał pismo nominacyjne bp. Edwardowi Janiakowi.

Następnie bp Stanisław Napierała przekazał pastorał, będący symbolem władzy pasterskiej nuncjuszowi, a ten wręczył go nowemu ordynariuszowi diecezji kaliskiej.

Nuncjusz apostolski zaprosił bp. Edwarda Janiaka do zajęcia miejsca na katedrze biskupiej. Jest ona symbolem jedności i wspólnoty wiernych diecezji z jej biskupem.

Zakończeniem kanonicznego obrzędu objęcia urzędu ordynariusza kaliskiego było homagium, czyli znak czci, szacunku i posłuszeństwa nowemu biskupowi. Złożyli je: najstarszy kapłan diecezji, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, neoprezbiter, matka prowincjalna Sióstr Służebniczek Wielkopolskich, siostra przełożona z klasztoru Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, diecezjalna referentka siostra Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej, katecheta, studentka oraz rodzina.

Później rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Edward Janiak i on też wygłosił homilię, w której wyraził gotowość do służby w tej diecezji na większą chwałę Boga Wszechmogącego i Kościoła Świętego, licząc na orędownictwo i wsparcie Opiekuna Kościoła – św. Józefa.

Podziękował swojemu poprzednikowi za 20 lat posługi w diecezji kaliskiej. – Podejmując to zadanie, pragnę w pierwszym rzędzie złożyć głębokie wyrazy uznania księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale, organizatorowi diecezji kaliskiej i pierwszemu jej ordynariuszowi. Znam ten wielokierunkowy trud i wysiłek, jakim znaczył wasza ekscelencja każdy dzień swojej biskupiej służby Ludowi Bożemu na przestrzeni całego ostatniego 20-lecia. Mam na myśli zarówno organizację struktur nowej diecezji, jak również budowę instytucji koniecznych dla funkcjonowania Kościoła diecezjalnego, a nade wszystko integrację różnych tradycji, wnoszonych we wspólnotę diecezjalną przez równie cenne części pochodzące z sześciu diecezji – podkreślał nowy ordynariusz.

Słowa wdzięczności skierował do bp. Teofila Wilskiego za ofiarną pomoc biskupowi diecezjalnemu oraz roztropne zatroskanie o wszelkie odcinki życia duszpasterskiego.

Zwracając się do kapłanów prosił ich o nieustanną ewangelizację wśród wiernych. – Rozumiecie z pewnością, że ten największy skarb dla Boga i narodu, jakim jest człowiek, trzeba ratować dzisiaj przez nową ewangelizację – wskazał.

Zaznaczył, że w młodych kapłanach upatruje wielkiego ducha do duszpasterskiej pracy. – Bracia w kapłaństwie, szczególnie wy młodzi, modlę się, by hart waszych kapłańskich serc i siła waszej osobistej świętości była na miarę oczekiwań naszych czasów. Wierzę, że tak jest. Wierzę też, że staniecie ze swoim biskupem do dalszej rzetelnej pracy, że ją podejmiecie z nie mniejszym zapałem, niż to dotąd czynicie – powiedział.

Zwrócił się także do wiernych świeckich. Rodziców zachęcał, aby stali odważnie na straży czystości obyczajów i wiary świętej w rodzinach. – Trud wychowania nowych pokoleń w wierze i miłości ku Bogu, bliźnim i ojczyźnie, dźwigajcie radośnie. Przecież to sam Bóg podzielił się z wami twórczą mocą i postawił przed wami zadanie powoływania do życia nowych pokoleń w polskim narodzie – zauważył bp Janiak. Stwierdził, że bez ofiarnej miłości rodziców nie da się wychować prawdziwych wyznawców Chrystusa i wzorowych obywateli ojczyzny.

Młodzież prosił, aby rzetelnie wykonywała powierzone im zadania. – Przypominał wam je wielokrotnie bł. Jan Paweł II apelując, byście zrozumieli, że godność Polaka – chrześcijanina wymaga od was dzisiaj, może wyraźniej niż kiedy indziej, dynamiki w dobrym, wierności szlachetnym ideałom oraz wiernej, codziennej służby Bogu i Narodowi – mówił.

Wszystkich diecezjan zaprosił do wspólnej, twórczej pracy nad dalszym rozwojem młodej wiekiem diecezji kaliskiej. – Zaręczam, że nikomu, kto jest człowiekiem dobrej woli, zajęć dla dobra Kościoła kaliskiego nie zabraknie. W służbie Kościołowi nie ma bezrobotnych, nie ma ludzi niepotrzebnych, nie ma emerytów. Zmieniają się tylko role, wszyscy jesteśmy Panu Bogu potrzebni, tak wiele bowiem zależy od naszej modlitwy. Wszyscy jesteśmy drodzy i bliscy – „domownicy wiary” – powiedział nowy pasterz diecezji kaliskiej.

Przyznał, że z "drżeniem serca" podejmuje nowe zadanie. – Zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego Przymierza – Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo – mówił bp Janiak, który przypomniał, że dewizą są słowa: „Oportet servire – trzeba, abym służył”. – W tym duchu staję dziś przed Wami, i takim pragnę pozostać do końca jako Wasz Biskup – zakończył homilię biskup kaliski.

Na zakończenie uroczystości obecni w katedrze zaśpiewali dziękczynne „Te Deum”.

Pierwszemu biskupowi kaliskiemu za trud pasterzowania dziękowali a nowego ordynariusza diecezji kaliskiej pozdrawiali: abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.

W imieniu duchowieństwa diecezji kaliskiej przemówił bp senior Teofil Wilski, który podziękował bp. Stanisławowi Napierale za troskę i miłość wkładaną w budowanie nowego Kościoła kaliskiego. Wymienił instytucje i parafie utworzone w diecezji. Przypomniał, że bp. Napierała przeprowadził I Synod Diecezji Kaliskiej.

Życzenia nowemu biskupowi złożyli także: prezydent Kalisza Janusz Pęcherz i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W imieniu przyjaciół głos zabrał leśnik, prof. Jan Szyszko, który odczytał także list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. Przed kaliską katedrą został ustawiony telebim. Plac licznie wypełnili mieszkańcy całej diecezji kaliskiej oraz delegacje wiernych z archidiecezji wrocławskiej.