Jak czytać Pismo Święte?

1. Proś Ducha Świętego

Zanim rozpoczniesz lekturę Pisma Świętego PROŚ Ducha Świętego, aby zstąpił na ciebie, aby „otworzył oczy twego serca”, aby ci objawił oblicze Boga nie w widzeniu, ale w świetle wiary. Proś z przekonaniem, że będziesz wysłuchany, ponieważ Bóg daje zawsze Ducha Świętego temu, kto Go wzywa z pokorą i uległością. Jeśli chcesz, możesz prosić w ten sposób:

Boże nasz, Ojcze światłości! Ty posłałeś na świat swojego Syna, Słowo, które stało się Ciałem, aby ukazać się nam ludziom. Ześlij teraz Twojego Ducha Świętego na mnie, abym mógł spotkać Jezusa Chrystusa w tym Słowie, które pochodzi od Ciebie, abym Je rozpoznał dogłębnie, a poznając, ukochał Je jak najmocniej i w ten sposób doszedł do szczęśliwości Królestwa. Amen.

 

2. Weź Biblię i czytaj

Biblia leży przed tobą: nie jest to zwykła książka, ale Księga, która zawiera Słowo Boże; poprzez nią Bóg chce dziś mówić do ciebie osobiście.

CZYTAJ tekst uważnie, powoli i wiele razy, czy to fragment z lekcjonarza, czy kolejny fragment którejś z ksiąg biblijnych, starając się SŁUCHAĆ GO całym twoim sercem, całym twoim rozumem, całą twoją istotą. Cisza wewnętrzna, cisza zewnętrzna, koncentracja, niech towarzyszą twojej lekturze i niech zamienią ją w słuchanie.


3. Szukaj poprzez medytację

ROZWAŻAJ TEKST SWYM ROZUMEM oświe­conym światłem Bożym. Pomagaj sobie ewentualnie odpowiednimi narzędziami: konkordancją biblijną, komentarzami patrystycznymi, duchowymi, egzegetycznymi, szukając głębokiego i szerokiego zrozumienia tego, co „napisano”. Pozwól, aby twoje zdolności intelektualne skłoniły się przed wolą Bożą, przed Jego orędziem. Nie zapominaj, że Biblia jest jedyną Księgą, a więc: WYJAŚNIAJ PISMO PRZEZ PISMO, szukając zawsze Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, który jest centrum każdej stronicy i całej Biblii. Prawo, prorocy, apostołowie zawsze mówią o Nim. Ewentualnie ODCZYTAJ PONOWNIE tekst, szukając głębi orędzia, Jego echa w sobie. PRZEŻUWAJ słowa w swym sercu, odnoś orędzie tekstu do siebie, do twojej sytuacji, nie popadając w psychologizm i nie kończąc rachunkiem sumienia.

Naucz się dziwić, pozwól się przyciągać przez Słowo. Patrz na Chrystusa, odzwierciedlaj Chrystusa w sobie i nie patrz zbytnio w siebie samego: On cię przemienia.

 

4. Módl się do Pana, który mówi do ciebie

Teraz, napełniony Słowem Bożym, mów do twego Pana, a raczej ODPOWIADAJ Mu na zaproszenie, na inspirację, na wezwania, orędzia, powołania, jakie zwrócił do ciebie w swoim Słowie zrozumianym w Duchu Świętym.

Módl się szczerze i z ufnością, bez lęku, bez zbyt wielu ludzkich słów. Jest to właściwy moment UWIELBIENIA, DZIĘKCZYNIENIA, WSTA­WIEN­NICTWA. Nie zatrzymuj spojrzenia na sobie samym, ale daj się przyciągnąć przez Oblicze Pana poznane w Chrystusie, naśladuj Go na Jego drogach, nie wchodząc w głąb siebie. Niech twoje zdolności twórcze, wrażliwość, emocje, wspomnienia pozostaną wolne. Włącz je w służbę Słowa, w posłuszeństwie Bogu, który przemówił do ciebie.

 

5. Kontempluj… Kontempluj

W przymierzu z Panem staraj się Jego oczyma patrzeć na wszystkie rzeczy, na siebie samego, na innych, na wydarzenia, na historię, na stworzenia całego świata. KONTEMPLACJA TO OGLĄDANIE WSZYSTKIEGO I WSZYSTKICH OCZYMA BOGA. Jeśli wszystko widzisz i osądzasz oczyma Boga, to zaznasz pokoju, a zwłaszcza makrothymia, czyli odczucia (wyłącznego) myślenia o wielkości Boga. Wszystko jest łaską i wszystko dokonuje się w perspektywie objawienia miłości Bożej…

JEST TO GODZINA NAWIEDZENIA SŁO­WA… Słowa, które jest niewyrażalne, niewysłowione, dla każdego inne, a jednak dające się doświadczyć…

Pan wlewa w twoje serce pewną niezdolność do ciągłej refleksji, do medytacji nad Słowem w sposób rozumowy i udziela ci pewnego rodzaju uczestnictwa w ogniu komunii i miłości ponad wszelkimi rzeczami, ponad tym, co wypowiedziane i ponad milczeniem.

 

6. Zachowaj Słowo w swym sercu

ZACHOWAJ W SERCU Słowo tak jak Maryja, Niewiasta słuchająca. ZACHOWAJ, STRZEŻ, WSPO­MINAJ otrzymane Słowo. Przywołuj je w różnych godzinach dnia poprzez wspominanie prze­modlonego fragmentu, a choćby tylko jakiegoś wersetu, który przychodzi ci na myśl. Jest to WSPOMINANIE BOGA, które może nadać wielką spójność twojemu dniowi, twojej pracy, twojemu odpoczynkowi, twojemu życiu społecznemu i twojej samotności.

Staraj się OŻYWIĆ ziarno Słowa złożonego w tobie, jeśli wydaje ci się, że osłabłeś i bądź czujny, by Słowo towarzyszyło ci przez cały dzień.

 

7. Nie zapominaj, że słuchanie to posłuszeństwo

Jeśli naprawdę słuchałeś Słowa, powinieneś realizować w świecie, pośród ludzi, pośród braci to, co ci Bóg powiedział. SŁUCHANIE TO POSŁUSZEŃSTWO, a zatem przyjmij konkretne, praktyczne postanowienie w oparciu o twoje powołanie i twoją pozycję wśród ludzi i pozwól aby Słowo zawsze miało pierwszeństwo i centralne miejsce w twoim życiu.

STARAJ SIĘ ZATEM REALIZOWAĆ SŁOWO BOŻE, aby nie zostać potępionym przez Tego, który będzie cię sądził, nie za to, co usłyszałeś, ale według tego, co wprowadziłeś w czyn w całym twoim życiu osobistym, społecznym, zawodowym, politycznym, czy kościelnym. Do ciebie należy, abyś uwierzył i przez wiarę okazał w sobie OWOC DUCHA: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” (Ga 5,22). A doznasz wielkiej radości w miłości i miłosierdzia.