Nowy rektor PWT we Wrocławiu

Swój urząd obejmie 1 września br., po akceptacji nowego składu zarządu Uczelni przez Stolicę Apostolską. Z nowym rektorem przez najbliższe cztery lata współpracować będą wybrani przez elektorów prorektorzy: prorektor ds. studenckich: o. dr hab. Jerzy Tupikowski, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych: ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz oraz prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą: ks. dr hab. Sławomir Stasiak.

Wybory nowego rektora ogłoszono w związku z dobiegającą końca kadencją ks. prof. Andrzeja Tomki. Obecny rektor PWT objął urząd w 2012 roku, po śmierci ks. prof. Waldemara Irka, kończąc rozpoczętą przez poprzednika kadencję.

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w 1985 roku. Studiował w stolicy Dolnego Śląska, a także w Rzymie – na Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża, którą ukończył obroną pracy doktorskiej z teologii systematycznej. Z dniem 1 lutego 2006 roku, na wniosek Senackiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pracowników Naukowych otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 stycznia 2012 roku i dekretem w dniu 21 maja 2012 roku Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu abp. Mariana Gołębiewskiego z upoważnienia Rady Naukowej KEP otrzymał naukowy tytuł profesora.

Od roku 2011 ks. prof. Wołyniec pełni funkcję prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Od lat związany jest z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu: w latach 2004-2007 pełnił funkcję prorektora Uczelni, obecnie jest dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej, dyrektorem Podyplomowych Studiów Psychoterapii oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest kontynuacją Wydziału Teologicznego istniejącego niegdyś na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest uczelnią jednowydziałową. Ma uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia. Kształci zarówno studentów świeckich, kleryków jak i osoby konsekrowane.

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe. Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych prowadzi lektoraty języków nowożytnych i biblijnych zarówno dla studentów Wydziału, jak i osób spoza uczelni. W 2009 r. zainicjował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.