„Przezwycięż obojętność, wygraj pokój” tematem Światowego Dnia Pokoju 2016

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podkreśla, że „obojętność wobec plag naszych czasów jest jedną z głównych przyczyn braku pokoju na świecie”. Obojętność jest dziś często związana z różnymi formami indywidualizmu, który prowadzi do osamotnienia, ignorancji, egoizmu, a więc do braku zaangażowania. „Więcej informacji” nie oznacza „więcej uwagi” wobec problemów, jeśli nie towarzyszy jej „otwarcie sumień na solidarność”. Można tę obojętność przezwyciężyć jedynie przez stawienie jej czoła wspólnie przez rodziny, nauczycieli, wychowawców, instytucje kultury, media, intelektualistów, artystów…

Pokoju nie osiągnie się bez wysiłku, bez nawrócenia, bez kreatywności ani konfrontacji. Chodzi o „uwrażliwianie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności w odniesieniu do bardzo poważnych dylematów, które zasmucają rodzinę ludzką, takich jak: fundamentalizm i jego masakry, prześladowania z powodu wiary i pochodzenia etnicznego, deptanie wolności i praw całych narodów, wykorzystywanie i zniewalanie ludzi, korupcja i zorganizowana przestępczość, wojny i dramat uchodźców oraz wymuszona migracja”. Taka formacja i takie uwrażliwianie powinny jednocześnie obejmować możliwości zwalczania tego zła: „dojrzewanie kultury praworządności oraz wychowanie do dialogu i współpracy są w tym kontekście podstawowymi formami konstruktywnej reakcji".

– Pokój jest możliwy tam, gdzie prawo każdego człowieka jest uznawane, szanowane, znane i pojmowane w zgodzie z wolnością i sprawiedliwością – przypomina komunikat. Dodaje, że papieskie orędzie na 49. Światowy Dzień Pokoju (tradycyjnie ogłaszane w grudniu) chce być narzędziem i punktem wyjścia do działania dla wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza pracujących w dziedzinie oświaty, kultury i mediów, aby „tworzyć świat bardziej odpowiedzialny i miłosierny, a więc bardziej wolny i sprawiedliwy”.

Światowo Dzień Pokoju jest inicjatywą bł. Pawła VI. Obchodzony jest w pierwszy dzień roku. Papieskie orędzie wydawane z tej okazji rozsyłane jest do wszystkich rządów świata. Wyznacza ono również linię działania dyplomacji Stolicy Apostolskiej w danym roku.