Etapy formacji

 

Postulat

Wstąpienie do Zgromadzenia poprzedza czas próby trwający 6 miesięcy. W okresie próby kandydaci zapoznają się z życiem zakonnym, jego celem, duchem i formami apostolstwa Zgromadzenia. Zostają wprowadzeni w pogłębione życie modlitwy, wymogi życia wspólntowego oraz obowiązki domowe. Czas postulatu ze słusznych powodów Przełożony Generalny może słusznie przedłużyć.

 

 

Nowicjat

Celem nowicjatu jest rozpoznanie powołania i formowanie do postawy zakonnej zgodnej z duchem Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Czas nowicjatu trwa 2 lata. W tym okresie nowicjusze powinni pogłębiać cnoty ludzkie i chrześcijańskie. Należy ich wdrażać do praktykowania rad ewangelicznych poprzez modlitwę, kontemplowanie tajemnicy zbawienia, czytanie i rozważanie Pisma Św., właściwe przeżywanie liturgii, a także poznawanie charakteru, duchowości, celu, historii i życia Braci Serca Jezusowego. Nowicjusze w tym czasie poznają główne i najważniejsze wymagania stanu zakonnego, pełniej zapoznają się ze Zgromadzeniem, przygotowują się do życia radami ewangelicznymi i przygotowują się do prac właściwych Zgromadzeniu.

  • Pierwszy rok nowicjatu jest rokiem kanonicznym i do jego ważności potrzeba, by nowicjusz przebywał we wspólnocie domu nowicjackiego przez 12 miesięcy.
  • Drugi rok nowicjatu ma charakter formacyjny. W ciągu tego roku nowicjusze mogą być wysyłani do innych domów zakonnych na praktyki formacyjne.

Po ukończeniu nowicjatu składa się pierwszą profesję zakonną na jeden rok (przez 5 lat – do ślubów wieczystych)

 

 

Juniorat

To czas od pierwszej profesji zakonnej do ślubów wieczystych. Celem formacji w junioracie jest wyrobienie w braciach zapału w służbie Kościołowi, gorliwości w pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa i zrozumienie wartości codziennych modlitw, trudów i ofiar oraz zdolności do współpracy z innymi.

 

 

Śluby wieczyste – formacja stała

Formacja stała nie kończy się z chwilą złożenia profesji wieczystej, ale trwa do końca życia każdego z braci. Każdy kolejny etap ich formacji nakłada większe zobowiązania wobec Boga, Kościoła i Zgromadzenia. Stąd też bracia zobowiązani są do ustawicznej pracy nad sobą, aby mogli rozwijać swoje powołanie. Bracia powinni pamiętać, że formacja stała zobowiązuje ich w sumieniu i wymaga wytrwałej współpracy w łaską powołania. Na pierwszym miejscu mają stawiać te wartości, które zbliżają do Boga i usposabiają do współpracy z Nim, a są nimi: modlitwa, ofiara i czysta intencja służenia Bogu.