Zarząd

Najwyższą władzę w Zgromadzeniu sprawuje Kapituła Generalna. Ma ona władzę nad całym Zgromadzeniem, poszczególnymi domami i wszystkimi braćmi. Na Kapitule Generalnej wybierany jest Zarząd Generalny, w skład którego wchodzą: Przełożony Generalny, Wikariusz Generalny, Radni Generalni, Ekonom Generalny i Sekretarz Generalny.

Zarząd Generalny podejmuje odpowiedzialność za Zgromadzenie i reprezentuje je na zewnątrz. Zgromadzenie jako społeczność ma władzę niezbędną do kierowania, wychowywania i prowadzenia działalności. Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego jest instytutem zakonnym na prawie diecezjalnym, realizującym charyzmat wyznaczony przez Założyciela. Zgromadzenie składa się z poszczególnych wspólnot, czyli domów zakonnych. Na czele Zgromadzenia stoi Przełożony Generalny. Winien on troszczyć się o dobro duchowe i materialne Zgromadzenia, pielęgnować ducha zakonnego, budzić gorliwość apostolską i czuwać nad formacją braci.

Zobacz również