Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

Przed przyjęciem do Zgromadzenia kandydat powinien przedłożyć:

  • własnoręcznie napisane podanie i życiorys;
  • metrykę chrztu i bierzmowania;
  • skrócony akt urodzenia;
  • świadectwo ukończenia szkoły i pisemną opinię katechety;
  • świadectwo zdrowia;
  • opinię z miejsca pracy (jeśli pracował przed wstąpieniem do Zgromadzenia);
  • opinię od ks. proboszcza aktualnego miejsca zamieszkania;
  • do wglądu dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem;
  • jeśli był w seminarium lub zakonie – pisemną opinię od przełożonych;

Do Zgromadzenia przyjmujemy kandydatów od 18-go roku życia.

Do Zgromadzenia może być przyjęty mężczyzna ochrzczony, mający powołanie i odpowiednie przymioty fizyczne, psychiczne i moralne, kierujący się dobrą intencją oraz posiadający wystarczające uzdolnienia do pełnienia obowiązków życia zakonnego w Zgromadzeniu. Winien mieć ukończoną przynajmniej szkołę zawodową. Przy przyjmowaniu kandydatów należy zachować przepisy Prawa Kanonicznego.