Abp Marek Jędraszewski objął rządy w archidiecezji łódzkiej.

Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał mu nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Nowy metropolita łódzki zachęcił w homilii do zachowania chrześcijańskiej samoświadomości, bez której – jak podkreślił – nie może istnieć duchowa jedność Europy.

Kilkuset duchownych – kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych – przeszło w procesji z Domu Arcybiskupiego do katedry. Nowego metropolitę witała młodzież, która stała na ulicy z potężnym transparentem. Słyszalna była także spora grupa członków neokatechumenatu, która przez cały czas trwania procesji śpiewała przy akompaniamencie gitar i innych instrumentów.

W drzwiach świątyni abpa Jędraszewskiego powitali: dziekan Kapituły Archikatedralnej bp Adam Lepa i proboszcz parafii katedralnej, ks. Ireneusz Kulesza. Arcybiskup ucałował krucyfiks, uczynił znak krzyża pobłogosławioną wodą i pokropił nią wiernych.

Po dojściu procesji do ołtarza nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore okadził ołtarz i uczynił znak krzyża.

Zaraz potem zabrał głos administrator apostolski archidiecezji łódzkiej, abp Władysław Ziółek. Przypomniał, że "budowanie łódzkiego Kościoła trwa nadal" i "niepodobna budować go inaczej, jak właśnie na Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii". Abp Ziółek wyraził przekonanie, że wszyscy członkowie wspólnoty Kościoła w Łodzi "pójdą za swoim Pasterzem, odkrywając w nim sługę Ewangelii dla nadziei świata i dla całej rodziny diecezjalnej".

"Jak Jan Paweł II przeprowadził Kościół powszechny przez próg tysiącleci, podobnie i arcybiskupowi Markowi – z Bożą pomocą – będzie dane wprowadzić Kościół łódzki w nowe stulecie jego istnienia" – mówił abp Ziółek. Podkreślił, że przed Kościołem stoi Rok Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji, które "mają skłonić Kościół do sprawdzenia w jaki sposób wspólnoty chrześcijańskie żyją dziś wiarą i dają o niej świadectwo".

"To zadanie stoi także przed Kościołem łódzkim, bo ciągle jeszcze zbyt mało jest tych, którzy znają Chrystusa i swym życiem dają o Nim dobre świadectwo" – zauważył dotychczasowy metropolita łódzki. "Księże Arcybiskupie Metropolito Łódzki! Prowadź, pełen Bożej mocy, powierzony Ci lud do Chrystusa, Który jest kluczem – jak mówił Jan Paweł II – do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Będziemy Cię w tym wspierać naszą modlitwą i wszelką pomocą, na jaką będzie nas stać" – zapewniał abp Ziółek.

Kolejnym elementem obrzędów objęcia archidiecezji było odczytanie przez nuncjusza decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI i przekazanie jej abp Jędraszewskiemu.

Następnie abp Władysław Ziółek przekazał pastorał, będący symbolem władzy w Kościele w Łodzi, w ręce nuncjusza. Ten wręczył go nowo powołanemu metropolicie abpowi Jędraszewskiemu. Następnie nuncjusz apostolski zaprosił abpa Jędraszewskiego do zajęcia miejsca na katedrze biskupiej. Zakończeniem kanonicznego obrzędu objęcia urzędu Metropolity Łódzkiego było pozdrowienie abpa Jędraszewskiego przez wiernych. Homagium złożyli biskupi pomocniczy, przedstawiciele prezbiterium (proboszcz, wikariusz i emeryt), przedstawiciele seminarium duchownego (rektor, diakon i kleryk), przedstawiciele zakonów żeńskich i męskich oraz rodzina z terenu parafii katedralnej.

Później rozpoczęła się liturgia Mszy świętej, której abp Jędraszewski przewodniczył z katedry biskupiej. Nowy metropolita wygłosił także homilię.

Apelował w niej o pogłębianie wiary i zaangażowanie w dzieło rozwoju Kościoła. Zwłaszcza teraz, gdy kultura zachodnia staje się chrystofobiczna i ulegając poprawności politycznej dąży się do wyparcia chrześcijaństwa z życia publicznego.

„Bóg wszedł w dzieje ludzkości. Stał się podmiotem – jako jeden z miliardów i jako jedyny" – podkreślał abp Jędraszewski. Dzięki temu każdy człowiek może w tym świetle odczytywać swoje powołanie. Powołując się na nauczanie bł. Jana Pawła II, metropolita zachęcał do zachowania chrześcijańskiej samoświadomości, bez której nie może istnieć duchowa jedność Europy.

Metropolita łódzki podkreślił ogromną rolę Maryi oraz św. Józefa w poznawaniu Chrystusa. Oni bowiem poprzez przyjęcie tajemnicy wcielenia wypełnili zadanie przewidziane w planie Bożym. Dzięki troskliwej opiece św. Józefa i roli Maryi w losach Kościoła, poznawanie Chrystusa osiągnęło swój szczyt.

"W naszym życiu mamy wspólnie podjąć to dzieło, które przed wiekami stało się udziałem Maryi i Józefa. Scire Christum – poznawać Chrystusa. Poznawać, aby następnie głosić go światu. Jakież te słowa są aktualne dzisiaj, w przededniu rozpoczynającego się Synodu Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji oraz Roku Wiary" – mówił abp Jędraszewski.

Według pasterza Kościoła w Łodzi poznawanie Chrystusa jest "jednocześnie warunkiem i kluczem do zrozumienia wielkości człowieka i niezwykłości jego powołania". "Człowiek nie może bowiem zrozumieć siebie bez Chrystusa. Każda inna droga prowadzi nieuchronnie do zagubienia siebie, do przebywania w świecie iluzji i kłamstw, do zatracenia horyzontów autentycznego dobra" – mówił abp Jędraszewski.

Metropolita łódzki przypomniał list apostolski Benedykta XVI „Porta Fidei” i podkreślił, że istotne treści wiary wymagają z naszej strony ciągłego potwierdzania, pogłębiania i zrozumienia wiary. "Papież pisał, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości założenie to przestało być oczywiste, ale często bywa negowane" – mówił pasterz Kościoła w Łodzi.

Na zakończenie homilii abp Jędraszewski zapewnił: "Będziemy szukać Chrystusa wszędzie tam, gdzie rzetelnie poszukuje się prawdy i otwiera się na Jego piękno".

Na zakończenie Mszy świętej nowego metropolitę łódzkiego pozdrowili kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i w imieniu Kościoła w Łodzi bp Adam Lepa. Kanclerz łódzkiej kurii, ks. Andrzej Dąbrowski odczytał pozdrowienia przesłane przez Prymasa Polski, abpa Józefa Kowalczyka i prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Trwająca 3 godziny liturgia zakończyła się procesją do Domu Arcybiskupiego. Wierni mogli składać życzenia w specjalnej księdze ingresowej, wyłożonej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowy obrazek, a specjalni goście – medal jubileuszowy, wybity z okazji ingresu.