Niedziela jest dla rodziny…

Na konferencję przybyli senatorowie różnych opcji politycznych, ale też przedstawiciele Izby Handlowej, Solidarności, Spółdzielni Społem. Konferencję otworzył wicemarszałek senatu Stanisław Karczewski. Witając obecnych powiedział: „podejmowany temat jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Uszanowanie niedzieli, jako dnia wolnego jest naszym obowiązkiem. Sam pamiętam z rodzinnego domu, jak moi rodzice i dziadkowie szanowali ten dzień. Chciałbym, aby i młode pokolenia potrafiły docenić świętość niedzieli”.

Wykład wprowadzający pt. „Dlaczego mamy świętować?” wygłosił ks. dr hab. Bogusław Drożdż, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sekretarz Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. „Praca w niedziele i święta według przepisów prawa pracy” – to tytuł kolejnego wystąpienia, które wygłosił prof. Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dokonał on m.in. porównania aktów prawnych obowiązujących w innych europejskich krajach, gdzie zakaz handlu w niedzielę regulują ustawy, ze stanem prawodawstwa polskiego. – Analiza tych danych, głównie w oparciu o placówki handlowe, wykazuje, że regulacje stosowane w Niemczech, Francji czy Niemczech są bardzo precyzyjne. W Polsce wygląda to inaczej, obowiązujące prawo jest zawiłe i niejasne – mówił prof. Pisarczyk.

Na temat idei i działalności Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli mówił kolejny prelegent – ks. dr Bogusław Wolański, koordynator SRŚN. Podkreślił, że „jest wiele krajów, w których niedziela jest wolna i kraje te rozwijają się, stać je na wolną niedzielę. Tam, gdzie inwestuje się w człowieka i stawia się na człowieka, to jest najbardziej opłacalny biznes na świecie. Dziś coraz częściej wykorzystuje się człowieka, każe mu się pracować w niedzielę, nie pozwala mu się świętować w niedzielę. Taki świat i taki człowiek marnieje. Im więcej będzie takich ludzi, tym bardziej marny będzie kraj i gospodarka”.

Ksiądz Wolański podkreślił, że głównym celem działalności SRŚN jest nie tyle dążenie do zamykania sklepów i centrów handlowych ile bardzie, dążenie do przekonania ludzi, że niedzielę należy świętować, że dzień Pański należy uszanować. – „Jeżeli ludzie to rozumieją, jeżeli dołączymy do tego takie inicjatywy, jak ta dzisiejsza w senacie, to mam nadzieję, że świat dojrzeje również do tego, że znajdzie równowagę pomiędzy pracą i świętowaniem”. Przypomniał też postać św. Jana Marii Vianneya, który mówił, że Bóg stworzył siedem dni, sześć oddał człowiekowi, jeden zarezerwował dla siebie, dlaczego zatem kradniemy Bogu to, co należy do niego?

– „Warto te słowa sobie przypominać i nie warto być złodziejem”, zaznaczył ks. Wolański. Dodał też, że SRŚN walczy o niedzielę nie tylko jako o dzień święty, ale jako o dzień wolny, bo nie dla wszystkich niedziela ma wymiar święta, są przecież wśród nas ludzie niewierzący. – „Jeżeli nie mają oni możliwości spędzenia tego dnia jako wolnego, w gronie bliskich, nie mogą porozmawiać, być razem, rozpada się rodzina. Wielu ludziom, wierzącym i niewierzącym, zależy na rodzinie, więc, żeby rodzina mogła normalnie funkcjonować i rozwijać się, musi być wolna niedziela, człowiek musi mieć czas dla siebie i dla bliskich, nie może ciągle pracować” – dodał.

Kolejny wykład pt. „Laickość świętowania? Co dalej dla rodziny i społeczeństwa?” wygłosiła
mgr Stanisława Repa, była marszałek byłego Województwa Legnickiego. Zaznaczyła, że świętowanie od wieków związane było z niedzielą, umożliwiało także nawiązywanie relacji z Bogiem. Świętowanie to także rozwój relacji międzypokoleniowych, między rodzicami i dziećmi. – „Dziś świętowanie niedzieli, bez względu na przekonania, czy wyznawaną wiarę, jest konieczne dla rodziny i społeczeństwa, dla wychowywania dzieci ku dobru. Dziś system pracy przypomina bardziej system wyzysku. Ludzie wcale nie mają więcej czasu, ale mniej czasu, dla siebie i dla bliskich. Dziś szuka się pracowników gotowych całkowicie poświęcić się firmie, korporacji. Jest to współczesny wyzysk, nastawiony na to, by mieć, a nie być. Trzeba pamiętać, że nie wszędzie w Europie tak jest. W wielu krajach niedziela jest wolna. Niestety, nasze prawo zezwala na to, by współcześni ludzie w Polsce pracowali jak niewolnicy”.

Stanisława Repa dodała też: „Osobiście znam wielu ludzi, którzy już od miesięcy nie mieli wolnego dnia, by spędzić go z rodziną, bliskimi. Zapomina się o tym, że człowiek ma prawo do świętowania, do odpoczynku”.

Na konferencji o świętowaniu niedzieli nie mogło zabraknąć omówienia Listu apostolskiego „Dies Domini”. Przedstawieniem go, jako propozycji bł. Jana Pawła II zajął się mgr Stanisław A. Potycz, przewodniczący Kapituły Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy.

Natomiast o harmonii świętowania i pracy w porządku społecznym mówił Bogdan Orłowski, przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe. – „Niedziela ma być wolna” – apelował do zgromadzanych. Podkreślił, że na zakupy mamy cały tydzień, od poniedziałku do soboty. – „Zobaczmy ile w tym czasie jest otwartych kas w marketach, zaledwie kilka, w sobotę czasem połowa. W niedzielę jedna lub dwie, bo ludzi kupujących jest jak na lekarstwo. Zmusza się także ludzi wynajmujących lokale czy pasaże w marketach do otwierania ich również w dni wolne, bo tak jest zaznaczone w umowie. Niektórzy zatem muszą dopłacać do tego interesu. Zmusza się w ten sposób ludzi do pracy w niedzielę”, mówił Bogdan Orłowski. – „Trzeba jednak pamiętać, że tutaj nie chodzi tylko o wymiar materialny, należy pamiętać o człowieku. Człowiek, by pracował dobrze i efektywnie, musi być wypoczęty. My w SRŚN mówimy szerzej, nie tylko o wypoczynku fizycznym, ale i duchowym. Chodzi o to, by człowieka miał czas i okazję do spotkania się ze swoją rodziną i z Bogiem, a niedziela jest najlepszym na to czasem. Wspólne niedzielne śniadanie, wspólny rodzinny obiad, tworzą wspólnotę, umacniają więzi rodzinne. Dla dobra społeczeństwa nie można z tego rezygnować”, zakończył Przewodniczący Miedziowej Solidarności.

Podsumowanie konferencji dokonał senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zaznaczył, że to, co zostało przedstawione senatorom i zaproszonym gościom, będzie z pewnością impulsem dla dalszych prac Senatu.

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli powstał w diecezji legnickiej 11 marca 2011 r. Tworzą go osoby świeckie i duchowni, przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w promowanie wartości chrześcijańskich i katolickie nauki społecznej. Jego celem jest budzenie świadomości i utrwalanie w kulturze życia świętości, której źródłem jest Bóg. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli pragnie kształtować opinię publiczną, lansując wartości oraz postawy chrześcijańskiego stylu życia. W swym zamyśle ruch ten zamierza uwydatnić, że osobiście przeżywana wiara posiada również swój publiczny wymiar, który w imię wolności religijnej nie tylko nie może być ograniczany, ale przeciwnie – winien być promowany.