Rozważania o Bożym Sercu na styczeń 2021

Jakie są sposoby uczczenia Najświętszego Serca Jezusowego ?

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego

Kolejnym sposobem oddawania czci Sercu Bożemu jest założone we Francji, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego.

Arcybractwo to, jest wspólnotą katolicką związaną ściśle z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Członkowie Arcybractwa codziennie przez jedną, ustaloną przez siebie godzinę, nie przerywając aktualnych zadań, w skupieniu adorują w duchu Najświętsze Serce Jezusa.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.

Myśl ta towarzyszyła św. Małgorzacie Marii. To jej wielokrotnie zwierzał się Pan Jezus, że pragnie takich czcicieli, którzy na ludzką obojętność i niewdzięczność odpłacać będą gorliwością, rozmodleniem i czuwaniem.

Sama wraz ze swoimi nowicjuszkami oddała się Najświętszemu Sercu Jezusa i zachęcała do gorliwej miłości dla Pana Jezusa, który okazuje nam nieustannie bezgraniczną Swoją miłość.

Św. Małgorzata Maria mówiła: „wszystko z miłości – nic z przymusu”. I tak ta pierwotna idea staje się z czasem fundamentem organizacji, która podejmie i będzie formalnie realizować to czego pragnął Pan Jezus, a o co prosił Apostołów w Ogrodzie Oliwnym i o czym przypomniała św. Małgorzata Maria z nakazu Jezusa.

Otóż dwieście lat po Objawieniach, jakie usłyszała św. Małgorzata Maria, jej współsiostra – francuska wizytka – Siostra Konstancja odczytując te pragnienia Serca Jezusowego i znając orędzie św. Małgorzaty Marii, zakłada Straż Honorową Najświętszego Serca Jezusowego.

Członkowie Straży Honorowej czuwają z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego zbolałemu Sercu. Pocieszają Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny. Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim – była Maryja, matka Jezusa, Jan – ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa – tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią. Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wiarą i pamięcią – obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.

Członkowie Straży Honorowej starają się swoim wynagradzaniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, teraz wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Do obowiązków członków Straży Honorowej należy:

Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.

Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).

Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.

Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nawiedzać Najświętszy Sakrament.

Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Zadaniem Arcybractwa jest zatem:

rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;

całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha św.

przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;

budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata oraz Nowej Ewangelizacji.

Drodzy Uczestnicy pierwszopiątkowego nabożeństwa, zachęcam wybierzmy sobie i my jedną godziną w ciągu doby, nie przerywając naszych zajęć starajmy się duchem towarzyszyć Jezusowi intencją wynagradzania za zło i grzech, którego dziś tak wiele. Ta Godzina obecności to nie tylko modlitwa, ale praca, spotkanie, rozmowa, odpoczynek, cierpliwe wysłuchanie kogoś. Wszystko to oddane Sercu Jezusa w duchu miłości i wynagrodzenia. Tak spędzona godzina z Jezusem i dla Jezusa promieniuje potem na cały dzień.

Przypomina o tej Godzinie Obecności zegar. Zobaczyła go w wizji założycielka Straży Siostra Konstancja. Usłyszała skargę Jezusa „szukałem, kto by mnie pocieszył, a nie znalazłem” I zaraz zorganizowała  łańcuch ludzi, którzy godzina po godzinie pełnili by przy Jezusowym Sercu straż. Duchowo czuwali bez konieczności odrywania się od swoich zajęć.

Bądźmy i my czuwającymi mającymi świadomość, że w całym świecie, w każdej chwili przez całą dobę ktoś czuwa przy Jezusie. Każdy czuwając widzi, że ta godzina dla Jezusa jest źródłem szczęścia dla czuwającego.

Zaczerpnijmy i my z tego źródła!